Gjennomført flytting av forretningskontor til Norge, nytt ISIN, ny hjemstat, m.m.

Funcom SE (“Funcom” eller “Selskapet) bekrefter herved at relokaliseringen av Funcom fra Nederland til Norge er gjennomført. Etterfulgt av nederlandsk notarius publicus’ utstedelse av en flytteattest som bekrefter fullføringen av alt arbeid med dokumenter og formaliteter før flytting, ble Selskapet i dag registrert i Enhets- og Foretaksregisteret i Norge.

Fra og med i dag er Selskapets registrerte hovedkontor Kirkegata 15, 0153 Oslo, Norge. Selskapets nye organisasjonsnummer fra Enhets- og Foretaksregisteret er 925 209 171.

Selskapet vil også ha nytt ISIN-nummer for Funcom-aksjene som trer i kraft fra handelsstart på Oslo Børs mandag 6. juli 2020. Det nye ISIN-nummeret er: NO 0010887029.

Som følge av den gjennomførte relokaliseringen har Selskapets aksjeeierregister blitt flyttet fra Nederland til Verdipapirsentralen (“VPS”) og eierskap til Selskapets aksjer er nå reflektert direkte i VPS. Norske aksjeeiere tillates ikke å registrere sine aksjer i VPS i norske selskaper gjennom forvalterkonti (nominee) og må i så fall flytte sine aksjer til en egen VPS-konto eid av vedkommende aksjeeier.

Selskapets aksjekapital er EUR 16 269 230,80 fordelt på 81 346 154 aksjer, hver pålydende EUR 0,20. Selskapet forblir samme juridiske enhet i form av et SE-selskap etter relokaliseringen og Selskapets navn vil fortsatt være Funcom SE.

Regulatoriske konsekvenser:

Som følge av flyttingen av registrert forretningskontor fra Nederland til Norge vil Selskapets hjemstat i henhold til verdipapirhandelloven § 5-4 være Norge med effekt fra i dag.

Finanstilsynet i Norge vil være kompetent myndighet med hensyn til tilsyn med Selskapets finansielle rapportering.

De norske flaggereglene for aksjeeiere med større aksjeposter og tilsvarende rettigheter til aksjer og stemmerettigheter som gjelder etter verdipapirhandelloven § 4-3 når en aksjeeier når opp til, overstiger eller faller under 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 1/3, 50 %, 2/3 og 90 % av Selskapets aksjekapital, gjelder fra og med i dag.

De norske reglene om tilbudsplikt i kapittel 6 i verdipapirhandelloven, herunder terskelen for pliktige tilbud på 1/3 og den gjentatte tilbudsplikten ved henholdsvis 40 % og 50 % i henhold til verdipapirhandelloven §§ 6-1 og 6-6, vil også gjelde fra og med i dag.

De norske reglene om tvangsinnløsning i allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven gjelder også fra og med i dag, hvoretter en aksjeeier som direkte eller indirekte, eller gjennom datterselskaper, eier aksjer som representerer mer enn 90 % av totalt antall aksjer utstedt i et norsk allmennaksjeselskap, samt 90 % eller mer av totalt antall stemmerettigheter, har rett til, og enhver gjenværende minoritetsaksjonær i selskapet har rett til å kreve at en slik majoritetsaksjeeier, gjennomfører en tvangsinnløsning av de aksjene som ikke allerede eies av en slik majoritetsaksjonær mot kontant oppgjør.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss per e-post: [email protected]

Funcom SE
Oslo, Norge, 3. juli 2020

Denne informasjonen offentliggjøres etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Posted in